logo

Polityka prywatności

AVATEA Sp. z o.o.

KRS 0000407103

REGON: 145924588, NIP: 1070020617

ALEJE JEROZOLIMSKIE 200 /321

02-486 Warszawa

 

Polityka prywatności

 

1.         Dane osobowe pozyskano w związku z zakupami/zamówieniami klientów, praz w związku z korzystaniem z usług w serwisie internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z Avatea Sp. z o.o.

2.         Avatea Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych klientów. Spółka Avatea Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa.

3.         W celu skontaktowania się z Avatea Sp. z o.o. w sprawie danych osobowych należy  przesłać korespondencję na adres Avatea Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200/321, 02-486 Warszawa.

4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której klient jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Avatea Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, można wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

8. W związku z przetwarzaniem danych dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

- podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;

- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;

- podmiotom powiązanym z Avatea Sp. z o.o.;

- organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

9. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej z klientem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

10. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Avatea Sp. z o.o., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Avatea Sp. z o.o. danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do klienta (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

11. W przypadku, udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie klientowi przysługuje prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

12. Klient w dowolnym momencie ma prawo wnieść sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych oparty na uzasadnionym interesie Avatea Sp. z o.o. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Avatea Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klienta, lub wykaże istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Avatea Sp. z o.o. danych osobowych.