logo

Regulamin sprzedaży

AVATEA Sp. z o.o.

KRS 0000407103

REGON: 145924588, NIP: 1070020617

ALEJE JEROZOLIMSKIE 200 /321

02-486 Warszawa

kapitał zakładowy: 5.000,- zł w całości wpłacony

 

Regulamin sprzedaży

dla umów zawieranych na odległość

Obowiązuje od 18 maja 2020 roku

 

 

I. Definicje

1.         Dział Obsługi: dział obsługi Klienta; adres: Avatea Sp. z o.o. , Dział Obsługi Klienta Serwisu Avatea Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200/321 02-486 Warszawa, e-mail: biuro@avatea.com.pl, tel. +48 884 111 761

2.         Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Avatea Sp. z o.o.  w ramach Sklepu Internetowego lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

3.        Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/Klient;

3.         Przedsiębiorca: przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/Klient;

4.         Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia;

5.         Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

6.         Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu; 

7.         Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Avatea Sp. z o.o.  pod adresem avatea.com.pl  oraz w aplikacjach mobilnych, z wykorzystaniem, którego Avatea Sp. z o.o. świadczy usługi wymienione w Regulaminie;

8.         Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Avatea Sp. z o.o. działający pod adresem avatea.com.pl

9.         Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Avatea Sp. z o.o., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

10.       Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: umowa zawierana pomiędzy Klientem a Avatea Sp. z o.o., dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

11.       Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

12.       Avatea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200/321, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407103, NIP 1070020617, Regon 145924588, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

 

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu

1.         Administratorem Serwisu jest Avatea Sp. z o.o. 

2.         Avatea Sp. z o.o. świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:

a.           dodawanie wybranych Produktów do „schowka” i Koszyka zakupowego,

b.           złożenie zamówienia, 

c.           dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta), 

d.           wyświetlanie zawartości Serwisu,

e.           sprawdzanie dostępności Produktów,

3.         Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

4.         W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: 

a.           dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

b.           system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,

c.           dostęp do Internetu, 

d.           przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,

5.         Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Avatea Sp. z o.o. usługi udostępnionej w Serwisie:

a.           w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,

6.         Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a.           opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub

b.           rezygnacji z danej usługi.

7.         Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Avatea Sp. z o.o. w Serwisie ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Avatea Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.

8.         Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.         Avatea Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a.           modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,

b.           okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu. Avatea Sp. z o.o.  informuje Klientów o tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Klienci zarejestrowani w Serwisie mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Avatea Sp. z o.o. nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie.    

10.       Regulamin udostępniany jest przez Avatea Sp. z o.o. w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

1.         Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.         Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a.           korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Avatea Sp. z o.o.  także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b.           korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.           korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),

d.           korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.

3.         Klient powinien powiadomić niezwłocznie Avatea Sp. z o.o. o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4.         Avatea Sp. z o.o. ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn:

a.           naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,

b.           dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,

c.           naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,

d.           działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, Avatea Sp. z o.o.

5.         Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Avatea Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 200/321, 02-486 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@avatea.com.pl Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji składanych pocztą Klient powinien podać adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji składanych pocztą elektroniczną adres e-mail, na który Avatea Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi. Avatea Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Avatea Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient złożył reklamację, chyba że Klient zażąda innej dostępnej formy. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w rozdziale VIII Regulaminu.

 

IV. Zamówienie Produktów

1.         Avatea Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.         Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: 

a.           poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym pod adresem avatea.com.pl; 

b.           telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. +48 884 111 761

3.         Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła), podane są w złotych polskich.

4.         Potwierdzenie rejestracji zamówienia następuje w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. 

5.         Klient, składając zamówienie w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Klientowi przez Avatea Sp. z o.o. potwierdzenia rejestracji zamówienia.

7.         W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Dział Obsługi poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do realizacji w części, Avatea Sp. z o.o. zaproponuje Klientowi realizację zamówienia w pozostałym zakresie.

9.         Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 

V. Dostawa i Czas Realizacji

1.         Termin realizacji zamówienia nie przekracza maksymalnie 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania produktu oraz dostawy.

2.         Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3.         Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta transportem Avatea Sp. z o.o.,.

4.         W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru zamówienia. Towar może być odebrany w terminie 7 dni.

 

VI. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy

Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Avatea Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn odstąpienia. W taki przypadku strony zobowiązane są do zwrotu tego co wzajemnie sobie świadczyły.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 12 następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Avatea Sp. z o.o., bądź podanego adresu poczty elektronicznej Klienta

3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Avatea Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200/321 02- 486 Warszawa, e-mail biuro@avatea.com.pl, tel. +48 884 111 761, musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.         Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Avatea Sp. z o.o. wysłała oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

6.         Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą.

7.         W przypadku odstąpienia od Umowy Avatea Sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.  

8.         Avatea Sp. z o.o. może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Avatea Sp. z o.o. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.         W przypadku odstąpienia od umowy przez Avatea Sp. z o.o. Klient, winien odesłać rzecz/towar na adres: 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 102 i niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

10.       Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

11. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.       Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

13.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Avatea Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200/321 02- 486 Warszawa, e-mail biuro@avatea.com.pl , tel. +48 884 111 761, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może też skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, bądź z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub też z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe. 

14.       Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

15.       Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną Avatea Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

16.       Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zanim Avatea Sp. z o.o. przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.

17.       W przypadku odstąpienia od Umowy Avatea Sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Avatea Sp. z o.o. otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem. 

18.       Avatea Sp. z o.o. może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Avatea Sp. z o.o. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

19.       Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz/towar na adres: 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 102. l iezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Avatea Sp. z o.o. o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

20.       Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

21. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 

a.           o świadczenie usług, jeżeli Avatea Sp. z o.o. w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.           w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie.

e) inne przypadki określone w oświadczeniu Avatea Sp. z o.o. w momencie realizacji kontraktacji z klientem.

 

VII. Rękojmia i gwarancja

1.         Avatea Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2.         Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Avatea Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3.         Reklamacje dotyczące wady rzeczy, albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Avatea Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200/321, 02-486 Warszawa bądź na adres e-mail: biuro@avatea.com.pl

4.         Avatea Sp.  z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

 

 

VIII Polityka plików cookies

 

I. Słownik pojęć

1. Administrator - oznacza Avatea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawie,

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach …,

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

i. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie j jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

ii. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu

i. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu.

ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,

ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

i. przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

V. Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

VI. Kontakt. Administrator danych: Avatea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-486 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 200/321. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu e-mail: …

 

IX. Pozostałe postanowienia

1.         Avatea Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie

2.         Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie spory wynikająca z zawarcia umowy rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Avatea Sp. z o.o.

4.         W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.